(09/02/22)

הודעה אודות דחיית תשלום ארנונה לעסקים לשנת 2022

בעקבות משבר הקורונה עמו מתמודדת מדינת ישראל ,ובמטרה לסייע לעסקים אשר בתחום מועצה אזורית דרום השרון.

המועצה אישרה דחיית תשלומי ארנונה לשנת 2022 עד לתאריך 30.3.2022 לעסקים אשר חיוב הארנונה השנתי שלהם אינו עולה על 200,000 ₪ וזאת מתוקף סמכותה לקבוע הסדר תשלומים בהתאם סעיף 4 לחוק הרשויות המקומיות (ריבית והפרשי הצמדה על תשלומי חובה), התש"ם-1980. 

דחיית תשלומים זו תחויב בהפרשי הצמדה בלבד , ללא ריבית פיגורים.

לשם קבלת הדחייה כאמור יש להגיש בקשה באמצעות טופס מקוון עד ליום 28.2.2022.
עסקים שהחיוב השנתי שלהם בארנונה עולה על 200,000 ₪ ומעוניינים בדחיית מועדי התשלום לחודש מרץ, יגישו בקשה לוועדת ההנחות של המועצה וזאת עד ליום 28.2.2022 באמצעות טופס מקוון זה:

למעבר לטופס דחיית תשלום ארנונה לעסק