1. המועצה האזורית דרום השרון נדרשת להתקשר במסגרת פעילותה, מעת לעת, עם בעלי מקצוע מומחים לצורך ביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון מיוחדים כגון עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ וכיוצא באלה. התקשרויות כאמור, פטורות ממכרז לפי סעיף 3(8) לתוספת השניה של צו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תשי"ח – 1958.

  2. עפ"י הנחיות חוזר מנכ"ל משרד הפנים  8/2016 (להלן – "חוזר מנכ"ל"), החל מתאריך 1 בינואר 2018 התקשרות לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים או יחסי אמון מיוחדים תיעשה באמצעות שימוש במאגר שהוכן מבעוד מועד ובו רשימת  מציעים מאושרים במגוון תחומים. 

  3. המועצה מעוניינת להקים מאגר מציעים ממוחשב (במגוון תחומים ומקצועות ייעוץ) כדי שישמש אותה בעתיד לקבל הצעות מחיר לביצוע התקשרויות בהתאם לחוזר המנכ"ל.

  4. לשם כך מזמינה המועצה יועצים מתחומים שונים, להציע את מועמדותם להיכלל במאגר.

  5. יועצים המעוניינים בכך, יוכלו להגיש מועמדות להיכלל במאגר באמצעות מערכת רישום דיגיטלית בקישור הבא:
    רישום דיגיטלי למאגר יועצים וספקים דרום השרון

התנאים ושאר הפרטים המחייבים מפורטים במסמך המצורף כאן בתצורת pdf