עד שנת הלימודים תש"ף, זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לקבלת סיוע בשילוב במסגרת חינוך רגילה נקבעה על ידי ועדת השילוב, וזכאותם להשמה במסגרת חינוך מיוחד נקבעה על ידי ועדת השמה. הסיוע כלל תמיכה פרטנית של סייעת, שעות תגבור או שיבוץ במסגרת כוללנית - על פי חוזר מנכ"ל משרד החינוך והמלצת הוועדה.

משנת הלימודים תשפ"א, נכנס לתוקף תיקון מספר 11 לחוק, הקובע כי זכאותם של ילדים עם צרכים מיוחדים לשירותי חינוך מיוחדים תיקבע על ידי ועדת זכאות ואפיון.

הוועדה, בראשות נציג משרד החינוך, תקבע את זכאות התלמידים לשירותי חינוך מיוחדים, את האפיון, את רמת התפקוד ואת היקף סל המשאבים.
חברי הוועדה כוללים: נציג הרשות המקומית, נציג משרד החינוך, נציג השירות הפסיכולוגי-חינוכי, נציג עמותת הורים.

בהתאם להחלטת הוועדה ייקבע גם סוג המסגרת החינוכית המתאימה, או שהדבר יהיה נתון לבחירת ההורים.

לתשומת לבכם, השנה חלו שינויים בתאריכים הנוגעים לתהליכי ועדות הזכאות והאפיון

מתכונת הוועדות בתקופת הקורונה 
בשל הנחיות משרדי הבריאות והחינוך השתנתה מתכונת הוועדות וברובן מתקיימות באמצעות הזום.

שאלות ותשובות בנושא ועדות זכאות ואפיון

מי יכול להגיש בקשה לדיון בוועדת הזכאות והאפיון?

את הבקשה יכולים להגיש:

 • ההורים או ילדם
 • צוות רב מקצועי
 • נציג רשות חינוך מקומית
 • ארגון ציבורי שהוסמך לכך על ידי שר החינוך
 • נציג שירותי הרווחה שהוסמך לכך על ידי שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים

מה כוללים שירותי החינוך המיוחדים?

שירותי החינוך המיוחדים כוללים מעטפת משתנה של סיוע חינוכי וטיפולי, בהתאם למסלול הנבחר, לצורכי הילד או הילדה ולרמת התפקוד שנקבעה להם.

את פירוט השירותים המיוחדים להם זכאים הילדים, מקבלים ההורים בכתב מוועדת הזכאות והאפיון בהתאם למסגרת:

 • כיתה רגילה במסגרת חינוכית רגילה
 • כיתת חינוך מיוחד במסגרת חינוכית רגילה
 • מסגרת חינוך מיוחד

ילדים שישובצו במסגרת חינוכית רגילה, שבה ניתנים שירותי חינוך מיוחדים, יקבלו אותם כסל אישי, שיכלול: שעות הוראה שבועיות, תמיכות מסוג הוראה, טיפול או סיוע.

חשוב לדעתהיקף הסל הוא אישי, אך יכול להינתן בתמיכה קבוצתית, על פי צרכיו, בהתאם להחלטת הצוות הרב-מקצועי ובשיתוף ההורים. במידה שתקבלו תמיכה בקבוצה של תלמידים הזכאים אף הם לשירותי חינוך מיוחדים, ינוצל רק החלק היחסי של הסל האישי בקבוצה

פירוט הסלים האישיים

להלן פירוט הסלים האישיים, כפי שמופיע בתיקון לחוק החינוך המיוחד:
פירוט הסלים האישיים

מי זכאי לשירותי חינוך מיוחדים?

ילדים עם צרכים מיוחדים, אשר אובחנו ככאלה על ידי גורם מקצועי (ראו פירוט מטה), שוועדת הזכאות והאפיון קבעה את זכאותם ואת היקף שירותי החינוך המיוחדים עבורם.

החלטות הוועדה מותאמות לצורך ולתפקוד של הילד או הילדה, בין היתר בתחום הקוגניטיבי, הלימודי, השפתי, הרגשי, החברתי, התקשורתי, העצמאות התפקודית וההתארגנות.

רשימת הגורמים שאבחנתם קבילה בוועדות

איך מגישים מסמכים לוועדה הורים שילדיהם במסגרת חינוכית מועצתית?

הורים שילדיהם לומדים במסגרות חינוכיות מועצתיות (גנים ובתי ספר) יגישו את המסמכים באמצעות הצוות החינוכי. הצוות החינוכי יגיש את הבקשה עבור ההורים עד ה-30.3 .

איך מגישים מסמכים לוועדה הורים שילדיהם במסגרת פרטית?

הורים שילדיהם לומדים במסגרות חינוכיות פרטיות יגישו את המסמכים המפורטים מטה באמצעות המחלקה לחינוך מיוחד, לדוא"ל:  anatt@dsharon.org.il

יש להגיש את המסמכים במסגרת בקשה לדיון בוועדת הזכאות והאפיון עד 30.3 בכל שנה.

אנא ציינו בכותרת הדוא"ל את שם התלמיד או התלמידה ואת מספר תעודת הזהות, וצרפו את המסמכים הבאים:

 1. מסמכים קבילים על אבחנת המוגבלות, כפי שמפורט בתיקון לחוק - להלן פירוט
 2. בדיקות שמיעה וראייה עדכנית (נדרשות עבור הדיון הראשון בלבד).
 3. שאלון הורים
 4. שאלון גננת (אם הולך לגן פרטי).
 5. טופס ויתור על סודיות

לתשומת לבכם:

 • כל מסמך צריך להיות שמור ומצורף כקובץ PDF נפרד.
 • המסמכים יוגשו עבורכם באתר משרד החינוך.
 • לאחר קבלת אישור ממשרד החינוך על תקינות המסמכים, המחלקה לחינוך מיוחד תשלח אליכם בדואר רשום זימון לוועדת זכאות ואפיון.
 • הזימון יישלח לכתובת כפי שהיא מעודכנת בעירייה. בנוסף, יום לפני הדיון תישלח הודעת תזכורת לטלפון הנייד שלכם.

 

הגשנו בקשה לוועדה, מתי יתקיים הדיון?

 דיונים בעניינם של תלמידים, הלומדים בגני ילדים ותלמידים העולים לכיתה א', יתקיימו השנה עד 30 ביוני.

במקרים חריגים, באישור מנהל המחוז ובהיוועצות עם המפקח על ועדות הזכאות והאפיון במחוז, יתקיימו דיונים גם לאחר המועד הקבוע לבחינת מימוש הזכאות בשנת הלימודים הנוכחית.

הזימון לוועדה יישלח לביתכם לפחות 14 יום לפני מועד הדיון, בדואר רשום. הזימון יישלח לכתובתכם כפי שהיא מעודכנת בעירייה, ויום לפני הדיון תישלח אליכם הודעת תזכורת לטלפון הנייד. אם שיניתם את כתובתכם או את מספר הטלפון שלכם לאחרונה, אנא ודאו עם מרכז שירות חינוך שפרטיכם מעודכנים.

מה כדאי לדעת לקראת הוועדה?

חשוב מאוד להגיע לוועדה עם המסמכים שהעברתם, במקרה שתידרשו להציגם בדיון. בנוסף, תוכלו להציג לוועדה מסמכים נוספים שאתם מוצאים לנכון.

בדיון צריכים להשתתף ההורים. ניתן גם להזמין את הילד או הילדה, על פי שיקול דעת ההורים וכן מוזמנים נוספים מטעמם. הורים גרושים צריכים להגיע יחד, או אחד מהם המצויד בייפוי כוח מההורה הנוסף.

איך בוחרים את המסגרת החינוכית?

בתום הדיון, תקבלו את החלטת הוועדה באשר לשירותי החינוך המיוחדים להם בנכם או בתכם זכאים.

על בסיס החלטה זו תוכלו לבחור את סוג המסגרת בעבורם, ובהתאם לכך ייקבע השיבוץ המיטבי שיענה על הצרכים שאובחנו ואופיינו (ראו בהמשך: 'השיבוץ למסגרת').

אם ועדת הזכאות והאפיון תמצא, בהסתמך על חוות דעת של גורמים טיפוליים, שיש חשש ממשי לפגיעה בשלום ילדכם או בשלומם של אחרים במסגרת החינוכית שבה בחרתם, תוזמנו לדיון נוסף בו תתאפשר הזדמנות להשמיע את עמדתכם. אם לאחר דיון זה עדיין תהיה אי הסכמה על סוג המסגרת, העניין יובא לדיון בפני מנהלת אגף א' חינוך מיוחד במשרד החינוך או סגניתה.

החלטות של ועדת זכאות ואפיון תקפות לשנת הלימודים העוקבת.

כיצד נקבע השיבוץ למסגרת?

 • תלמידים ותלמידות שנמצאו זכאים לשירותי חינוך מיוחדים והוריהם בחרו בכיתת חינוך מיוחד או בבית ספר כוללני, ישובצו על ידי ועדת שיבוץ במחלקה לחינוך מיוחד.
 • תלמידים שוועדת הזכאות והאפיון קבעה להם זכאות למענה בכיתה רגילה במסגרת חינוכית רגילה, או שהוריהם בחרו בעבורם מסגרת חינוכית רגילה, ישובצו על ידי מרכז שירות חינוך.
 • כדי להשלים את התהליך, עליכם לשלוח טופס רישום לגן או לבית הספר, בהתאם להנחיות הרישום המופיעים במתחם הרישום של אגף החינוך. 
 • תלמידים שוועדת הזכאות והאפיון קבעה את זכאותם והוריהם בוחרים בעבורם את סוג המסגרת, יודיעו על בחירתם לוועדה באמצעות טופס בחירת הורים. את הטופס תקבלו במעמד הדיון בוועדה, ועליכם למלא ולהעביר אותו, תוך 14 ימים מיום קבלת הודעת הוועדה, באמצעות המסגרת החינוכית או למזכירות המחלקה לחינוך מיוחד בדוא"ל או בפקס. הורים רשאים לשנות את בחירתם עד 10 ביולי 2021. לאחר מועד זה לא יתאפשר שינוי של בחירת המסגרת.
 • אם תבחרו לשנות את בחירתכם ממסגרת חינוך רגיל למסגרת חינוך מיוחד, או להיפך, השיבוץ ייעשה על בסיס מקום פנוי. 
 • במקרה שהודעת ההורים על בחירתם לא התקבלה תוך 14 יום, הוועדה תקבע את סוג המסגרת החינוכית המתאימה, ותעניק זכות קדימה לשילוב תלמידים במסגרות חינוך רגילות. 

איך מערערים על החלטה של ועדת זכאות ואפיון?

ועדת ההשגה פועלת מתוקף חוק חינוך מיוחד, ומתקיימת במשרד החינוך. בראש הוועדה עומד מנהל המחוז או נציגו.

הוועדה דנה בהשגות של הורים על החלטות של ועדת זכאות ואפיון בלבד.

אם אתם מבקשים להשיג על החלטה של ועדת זכאות ואפיון, בפני ועדת השגה, עליכם להגיש את בקשתכם למשרד החינוך בטופס המקוון

האם ניתן להגיש בקשה באיחור?

מה-21.4.2021 לא ניתן להגיש בקשות חדשות לקיום ועדות זכאות ואיפיון לשנה"ל תשפ"ב.

כל דיון בבקשות שהוגשו לאחר המועד מחייב אישור של ועדת חריגים מחוזית לקיום ועדת זכאות ואפיון שלא במועד.
הורים המבקשים לשלוח חומרים לקיום ועדה (בין אם דרך המחלקה ובין אם דרך הצוות החינוכי) - כל הבקשות המאוחרות שיוגשו יידונו מ-10.8.2021 , רק לאחר שיסתיימו השיבוצים של כל ילדי המחוז אשר עברו ועדות במועד ובהתאם לתקנים הקיימים.

הגשת בקשה לוועדת זכאות ואפיון לאחר המועד - הבקשות יועברו לפיקוח על החינוך המיוחד במשרד החינוך, באמצעות הצוותים בגנים או בבתי הספר.
להגשת בקשה ניתן לפנות למייל: anatt@dsharon.org.il