תהליך הנפקת אישור לרשם המקרקעין (טאבו) מתבצע מול מוקד טאבו בועדה המקומית לתכנון ובניה באמצעות הגשת בקשה מקוונת

(ניתן לשגר גם בפקס או דואר. במקרה כזה יש לציין בבקשה: שם מלא של מגיש הבקשה, פרטים מלאים של הצדדים הרלבנטיים, כתובת מדויקת למשלוח האישור בדואר ושני מספרי טלפון ליצירת קשר).

לבקשה יש לצרף את מסמכים הנדרשים הבאים:

  1. צילום נסח רישום (טאבו) עדכני מרשם המקרקעין או אישור זכויות מחברה משכנת (אם הנכס אינו רשום בטאבו)
  2. צילום תעודת זהות או דרכון של מגיש הבקשה ושל בעל הזכויות בנכס. אם מגיש הבקשה הנו עו"ד יש לציין את פרטי עוה"ד ולצרף יפוי כח מתאים.
  3. מכתב חילופי מחזיקים לצרכי ארנונה - יש להודיע האם יש לבצע חילופי מחזיקים בחשבון הארנונה על שם המקבל
  4. אישור ממחלקת הגביה על היעדר חובות
  5. מסמכים נוספים על פי סוג העסקה כמפורט להלן:

 

סוג העסקה מסמכים נדרשים
עסקת מכר העתק שלם של חוזה מכר חתום בידי המוכר והקונה
העברה ללא תמורה תצהירים של העברה ללא תמורה מהמעביר ומהמקבל מאומתים בידי עו"ד
חכירה/הארכת חכירה צילום חוזה חכירה או שטר חכירה
פירוק חברה/מינוי כונס צו פירוק ופרוטוקול פירוק חתום בידי המפקח/צו מינוי ופרוטוקול מינוי חתום בידי הכונס, וכן תדפיס חברה מרשות התאגידים
ירושה צו קיום צוואה או צו ירושה
העברה אגב גירושין העתק מההסכם והעתק מהחלטת בית המשפט הנותן לו תוקף של פסק דין

לתשומת לבכם!

יש להגיש בקשה מסודרת ומלאה הכוללת את כל המסמכים הרלוונטיים הדרושים לצורך טיפול בבקשתך. אם לא יצורפו כל המסמכים הנדרשים לא תטופל הבקשה.

אגרת תעודת אישור עפ"י חוק עזר לדרום השרון (אגרת תעודת אישור), תש"ן - 1990 הטיפול בבקשתך כרוך בתשלום אגרה בגובה 117.44 ש"ח (נכון לנובמבר 2013) אשר נעשה במחלקת הגביה ובאמצעות מוקד התשלומים הטלפוני.

תהליך הטיפול בבקשה
לאחר קבלת הבקשה עם כל המסמכים הנדרשים תיערך בדיקה לגבי מצב החובות הקיימים בנכס עם היחידות השונות. עם סיום הבדיקה יימסר עדכון טלפוני אודות מצב החובות, ככל שקיימים