להלן פירוט זכויותייך ומועדים להשגה, ערר וערעור מנהלי על שומת הארנונה הכללית לשנה זו.

הנך רשאי, תוך 90 ימים מיום קבלת הודעת התשלום הראשונה לשנה זו , להשיג עליה בפני מנהל הארנונה על יסוד אחת מהטענות הבאות:

  1. הנכס אינו נמצא באיזור כפי שנקבע בהודעת התשלום.
  2. נפלה טעות בציון סוג הנכס, גודלו או השימוש בו.
  3. אינך מחזיק בנכס.
  4. היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה(תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) התשנ"ג 1992- שאינך בעל שליטה או שחוב הארנונה בכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.

את ההשגה ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון באתר המועצה:
למעבר להגשת השגה

או במסירה אישית למזכירת מנהל הארנונה (גזברות מועצה) במשרדי מועצה אזורית דרום השרון בקרית המועצה ליד נווה ירק.
ניתן לשגר את ההשגה בדואר רשום למשרדי המועצה ת.ז 500 נווה ירק 4994500 .

מובהר ומודגש כי מסירת ההשגה במשרדי מחלקת הגביה לא תיחשב כהשגתה כראוי ורק ממועד העברתה לעיון מנהל הארנונה יחל פרק הזמן למתן תשובתו על פי הדין.

הרואה עצמו מקופח בתושבת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך 30 יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה בפני ועדת הערר לענייני ארנונה תוך הגשת 3 עותקים לידי מזכירת הועדה במשרדי המועצה.

על החלטת ועדת הערר ניתן לערער לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, וזאת תוך 45 ממועד קבלת ההחלטה.