ראשון, 05 אוגוסט 2018 13:21

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 63/18 מיום 27/06/2018