חמישי, 11 מאי 2017 09:36

הזמנה לקבלת הצעות מחיר להפעלת מעונות יום לגיל הרך

תאריך פרסום מאי  2017
תאריך אחרון להגשת הצעות הצעות המחיר תוגשנה עד ליום 4.6.2017 בשעה 14:00 (להלן - "מועד ההגשה") במסירה ידנית בלבד במעטפה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי גזברות  המועצה.
פרטים

מכרז פומבי מס'  11/17 - הזמנה לקבלת הצעות מחיר להפעלת מעונות יום לגיל הרך

את תנאי  המכרז, החוזה, נספחים ושאר מסמכי המכרז ניתן לקבל תמורת תשלום שלא יוחזר בסך 1,000 ₪,  במשרדי מחלקת החינוך שבקרית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק.

רשאים להשתתף במכרז אך ורק מציעים העונים בעצמם על כל דרישות הסף המפורטות במכרז, ובין היתר, כלהלן:

  • בעלי ניסיון מוכח בהפעלת לפחות 15 כיתות מעונות יום לגיל הרך (גיל לידה - 3 שנים), בשלוש שנות הלימודים האחרונות (שנות הלימודים תשע״ה  - תשע״ו) שבהם מתחנכים לא פחות מ- 300 ילדים ואשר פעלו באופן שוטף לאורך כל שנות הלימודים הנ״ל.
  • בעלי ניסיון מוכח בהדרכה, הכשרה והעסקת 100 עובדים  לפחות בתחום החינוך לגיל הרך, בכל אחת מ- 3 שנות הלימודים האחרונות הנ״ל.
  • בעלי ״סמל ארגון״תקף (כמשמעותו בהנחיות משרדי הכלכלה ו/או הרווחה).
טלפון ומען לפרטים
משרדי היחידה לגיל הרך - 03-9000667/530 ובדוא״ל :  Gitit@dsharon.org.il
הערות

 * ניתן לעיין במסמכי המכרז בקישור המצ״ב. לצורך הגשת ההצעה חובה לרכוש את מסמכי המכרז כאמור לעיל.

חובה על כל המציעים להשתתף במפגש הבהרות וסיור מציעים  מרוכז  שיתקיים ביום ה'  ה-  18.5.17 בשעה 16.00 נקודות המפגש במח' חינוך.

מציע שלא ישתתף במפגש ובסיור, הצעתו תיפסל ולא תיכלל בדיוני ועדת המכרזים.

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב חמישי, 11 מאי 2017 09:59