תכנית מתאר כללנית לדרום השרון

המועצה האזורית דרום השרון החלה בהכנת תכנית מתאר כוללנית לתחום התכנון של המועצה האזורית  שתהווה את הבסיס לעצמאות תכנונית של הועדה המקומית דרום השרון לאחר הסמכתה על פי תיקון 101 לחוק התו"ב.

 

המועצה האזורית דרום השרון הינה בעלת מאפיינים כפריים חקלאיים, משתרעת על שטח של כ- 90,000 דונם ומונה 31 יישובים, כמו כן עוברות בתחומי המועצה תשתיות לאומיות רבות המשרתות את מטרופולין גוש דן וכן גנים לאומיים ושטחי יער.

 

מטרת העל של  התכנון הינה לגבש את מדיניות התכנון של המועצה האזורית ולקבוע את המתווה לשמירה על המרחב הכפרי והחקלאי, פיתוח מבוקר של היישובים, עידוד הזיקה לשטחים חקלאיים, שמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים.

 

הנחיות תמ"א 35 ומנהל התכנון להכנת תכניות מתאר כוללניות במרחב הכפרי ומסמך מדיניות החקלאות והכפר – המלצות והנחיות תכנון של משרד החקלאות,  יהיו הקווים המנחים של עבודת התכנון כמפורט להלן:

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

{readmore:{title}}

הועדה המקומית יחד עם צוות התכנון המקצועי של תכנית המתאר הכוללנית למועצה האזורית דרום השרון ממשיכים לפעול במרץ לקידום התכנון. ביום ד', 8.2.2017, נערך מפגש נוסף, שלישי במספר, עם נציגי התושבים אשר מלווים את התכנון החל מהמפגש הראשון. במפגש זה ניתנה סקירה על שלבי התכנון שבוצעו עד כה, החל מניתוח המצב הקיים, דרך בניית הפרוגרמה התכנונית, וכן התיאומים המקצועיים שנעשו עם לשכת התכנון המחוזית, משרד החקלאות וגופים נוספים כגון רשות הטבע והגנים, רשות ניקוז וכו'. מטרת המפגש היתה הצגת החלופות התכנוניות לפי נושאים: ניקוז, מבני ציבור, שטחים לתעסוקה ושטחים ירוקים, ודירוגם על ידי המשתתפים. ניתוח הנתונים יהווה בסיס לבחינת החלופות ובחירת החלופה המועדפת.
ביום 16.11.2016 התכנסו כל ועדי היישובים ונציגי היישובים במליאה לקבל עדכון על מתווה התכנון המוצע ליישובים במסגרת תכנון תכנית המתאר הכוללנית למועצה. ראש המועצה, ד״ר מוטי דלג׳ו, הציג את חשיבות השלב בו אנו נמצאים בהליך התכנון והדגיש כי השימושים והיקפי הבנייה שייקבעו בשלב זה הם יהיו המסגרת התכנונית ליישוב בטווח של 15 השנים הבאות.
לכל ישוב במועצה אגודת מים, מערכת המים היישובית מנוהלת על ידי האגודה, ללא קיום קשר ישיר עם המועצה. מרבית הישובים מוזנים על ידי קידוחים פרטיים ללא חיבור לחברת מקורות. צורה ניהולית זו מאפשרת עצמאות רבה לישוב וכן הוזלת המים לתושבים, אולם לא קיים גורם המפקח על הנעשה, ובישובים רבים לא מותקנת מערכת גיבוי לשעת חירום.
עמוד 1 מתוך 5