שלישי, 12 ספטמבר 2017 10:10

מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת התקציב 2018 - הודעה לציבור

מועצה אזורית דרום השרון (להלן "המועצה"), מודיעה כי ניתנת בזאת האפשרות להגיש בקשות תמיכה לשנת 2018 בהתאם לנוהל תמיכות של רשויות מקומיות (להלן – "הנוהל") בנושא של שירותים לתושבים הנמצאים במצוקה כלכלית שבתחומי המועצה, ובנושא של פעילות לאזרחים ותיקים ברחבי המועצה.

ניתן לעיין בתבחינים לחלוקת התמיכות והטפסים להגשת הבקשות בהתאם לנוהל ניתן בקבצים המצורפים בתחתית הודעה זו.

את הבקשות ניתן להגיש בגזברות המועצה עד ליום א' 22/10/17 בשעה 15:00 . (להלן – "המועד הקובע" ) .

בקשות שתוגשנה לאחר המועד הקובע או שתוגשנה ללא כל המסמכים הנדרשים, תדחנה ללא דיון.

יצחק אגוזי,גזבר המועצה