שלישי, 27 מרס 2018 13:27

הודעה על הארכת מועד להגשת הצעות במכרז לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוג לד במועצה אזורית דרום השרון לטובת פרויקט התייעלות אנרגטית - מכרז פומבי 05/18

תאריך פרסום מרץ 2018
תאריך אחרון להגשת הצעות

המועצה מודיעה בזאת על הארכת המועד האחרון להגשת הצעות למכרז עד ליום 23.05.2018 שעה 14:00 (במקום עד ה- 16.05.2018).

את ההצעות בהתאם לתנאי המכרז יש למסור במסירה ידנית עד ליום חמישי, ה- 23.05.2018 בשעה 14:00 בתיבת המכרזים שבמשרדי גזברות המועצה (לא לשלוח בדואר), במעטפה סגורה עליה יירשם: "מכרז פומבי מס' 5/18" בלבד.

מסמכים שימסרו לאחר המועד והשעה הנקובים לעיל יפסלו ולא יכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על ידי ועדת המכרזים.

פרטים

מועצה אזורית דרום השרון (להלן - "המועצה ") מזמינה בזאת הצעות לביצוע עבודות תכנון, אספקה, התקנה ואחריות של מתקני תאורת רחובות מסוד לד לטובת פרוייקט התיעלות אנרגטית בישובי המועצה, ומתן שירותי תחזוקה לגופי התאורה המוחלפים לאורך תקופת האחריות והשירות, כמפורט במסמכי המכרז.

רשאי להשתתף במכרז מציע העומד בכל תנאי הסף המפורטים בסעיף 3 למסמכי המכרז.

ת מסמכי המכרז ניתן לרכוש בסכום של 2,500 ₪ (שלא יוחזרו) במחלקה המוניציפאלית, בקומה א' בקריית המועצה, כביש 40, בסמוך לכניסה למושב נוה ירק. מספר הטלפון לבירורים בנושא רכישת מסמכי המכרז הינו:  03-9000674 או במייל: ido@dsharon.org.il.

מובהר בזאת כי התשלום בגין מסמכי המכרז לא יושב למשתתף בשום מקרה לרבות במקרה של ביטול המכרז. רכישת המכרז הינה תנאי להגשת הצעה.

ניתן לעיין בתנאי המכרז קודם לרכישתו, במשרדי המועצה כאמור לעיל ו/או בקישור המצ״ב. אין להגיש הצעות על מסמכים שיורדו מאתר האינטרנט.

ערבות המכרז: על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית צמודה להבטחת קיום התחייבויותיו בהתאם להצעתו, בסך של 150,000 ₪ אשר תהא ניתנת למימוש מיידי בכל עת עם דרישתה הראשונה של המועצה. הערבות תעמוד בתוקף עד ליום 31.12.18. הערבות תוארך לפי דרישת המועצה, עד לקבלת החלטה סופית בדבר הזכייה במכרז.

פירוט מלא ומחייב של תנאי המכרז במסמכי המכרז המצורפים.

טלפון ומען לפרטים

שאלות טכניות ו/או בקשות הבהרה על מסמכי המכרז, ניתן להעביר בכתב, עד ליום 29.04.2018 בשעה 12:00, לידי דנה אידו – מנהלת מדור מוניציפאלי, במייל: ido@dsharon.org.il. טלפון לבירור 03-9000674; באחריות הפונים לוודא כי שאלותיהם הגיעו ליעדם במועד. שאלות שימסרו לאחר המועד לעיל לא יענו.

הערות

 ****הבהרה****

* ניתן לעיין במסמכי המכרז בקישור המצ״ב לצורך הגשת הצעה חובה לרכוש מסמכים אלו כאמור לעיל !).

אין המועצה מתחייבת לקבל את ההצעה הנמוכה ביותר או כל הצעה שהיא.

מסמכי המכרז נוסחו לצרכי נוחות בלשון זכר / נקבה אך מיועד לשני המינים כאחד.

עודכן לאחרונה ב רביעי, 16 מאי 2018 19:32